கன்னி கழிதல்

எபிசொட் விளக்கம்

ஒரு ஆண் இழக்க நினைக்கும் ஒரே விஷயம் கன்னித்தன்மை தான். உங்களுக்கு நெருக்கமானவருடன் அதை பகிர்ந்து கொள்வதை விட வேறு சுகம் ஏது!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

ஒரு ஆண் இழக்க நினைக்கும் ஒரே விஷயம் கன்னித்தன்மை தான். உங்களுக்கு நெருக்கமானவருடன் அதை பகிர்ந்து கொள்வதை விட வேறு சுகம் ஏது!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்