வீணா

தாயை போல் பிள்ளை நூலை போல் சேலை என்பார்கள், அது வேலம்மாவின் கவர்ச்சியான மற்றும் அரிப்பெடுத்த மகள் வீணா விஷயத்தில் உண்மை தான், வீணா இந்த உலகத்தில் அவளுக்கான இடத்தை அவளின் சொத்தான செக்சி உடம்பை வைத்து தேடும் காம அனுபவங்களை காண தவறாதீர்கள்