திருமண ஏற்பாடு

எபிசொட் விளக்கம்

தன் மகன் விஜயின் திருமணம் மறுபடியும் நடக்க இருக்கும் நிலையில்- தனிகாவுடம் செய்த லெஸ்பியன் ஆட்டங்களின் பலனாக- இந்த எபிசொட் 95ல் வேலம்மா கல்யாண ஏற்பாடுகள் செய்கிறாள். மற்ற தாய்களை போலவே வேலம்மாவும் இந்த ஒரு நாள் கூத்திற்கு பெரும் சிரமம் எடுத்து வேலை செய்கிறாள். தெரிந்த ஜோதிடரை அழைத்து ஜாதகம் பார்க்கும் போது தான் அந்த எதிர்பாராத அதிர்ச்சி காத்து இருந்தது: விஜய் மற்றும் தணிகாவின் ஜாதகம் பொருந்தவில்லை என ஜோதிடர் அறிகிறார். இவர்களை ஒன்று சேர்க்க அவ்வளவு வேலை செய்தும் ( எல்லா வேலையும் தான்) இப்படி ஆகியதை வேலம்மாவால் பொறுக்க முடியவில்லை! அதனால் அவள் ஜோதிடருக்கு அவளுக்கு தெரிந்த வகையில் காணிக்கை செலுத்தி, திருமணத்தை நடத்த நினைக்கிறாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தன் மகன் விஜயின் திருமணம் மறுபடியும் நடக்க இருக்கும் நிலையில்- தனிகாவுடம் செய்த லெஸ்பியன் ஆட்டங்களின் பலனாக- இந்த எபிசொட் 95ல் வேலம்மா கல்யாண ஏற்பாடுகள் செய்கிறாள். மற்ற தாய்களை போலவே வேலம்மாவும் இந்த ஒரு நாள் கூத்திற்கு பெரும் சிரமம் எடுத்து வேலை செய்கிறாள். தெரிந்த ஜோதிடரை அழைத்து ஜாதகம் பார்க்கும் போது தான் அந்த எதிர்பாராத அதிர்ச்சி காத்து இருந்தது: விஜய் மற்றும் தணிகாவின் ஜாதகம் பொருந்தவில்லை என ஜோதிடர் அறிகிறார். இவர்களை ஒன்று சேர்க்க அவ்வளவு வேலை செய்தும் ( எல்லா வேலையும் தான்) இப்படி ஆகியதை வேலம்மாவால் பொறுக்க முடியவில்லை! அதனால் அவள் ஜோதிடருக்கு அவளுக்கு தெரிந்த வகையில் காணிக்கை செலுத்தி, திருமணத்தை நடத்த நினைக்கிறாள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்