இளமை ஊஞ்சல்

எபிசொட் விளக்கம்

பள்ளிக்கு செல்லும் நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் பத்திரிகைக்காக வேலை பார்க்கும் வேலம்மா, வீட்டின் அனைத்து செலவுகளையும் கவனித்துக்கொள்கிறாள். ஆனால் வேலையில்லாத அவளது கணவன் ரமேஷிற்கோ இந்த எபிசொட் 89ல் தனிமை வாட்டியது. தனிமைக்கு மருந்து தேடி டாக்டர் ஜோன்ஸிடம் சென்ற ரமேஷிற்கு வேறொரு மருந்து காத்திருந்தது. அவளுடைய கண்டிப்பான அறிவுரைகளை அவளது நோயாளிகள் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்த டாக்டர், ரமேஷயும் வசியம் செய்துவிட்டாள். அதே நேரத்தில், வேலம்மாவின் மகன் படிப்பை முடித்துவிட்டு ஒரு பெரிய செய்தியுடன் அவனது வீட்டிற்கு திரும்புகிறான். கூடவே அவனுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் மூவரையும் அழைத்து வந்தான்.இளமை ஊஞ்சல் ஆடிடும் இந்த வயதில், வேலம்மாவின் விருந்தாளியாக இருப்பதைவிட வேலம்மாவையே விருந்தாக்க நினைத்த அவனது நண்பர்கள் அதை சாதித்தும் காட்டினார்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

பள்ளிக்கு செல்லும் நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் பத்திரிகைக்காக வேலை பார்க்கும் வேலம்மா, வீட்டின் அனைத்து செலவுகளையும் கவனித்துக்கொள்கிறாள். ஆனால் வேலையில்லாத அவளது கணவன் ரமேஷிற்கோ இந்த எபிசொட் 89ல் தனிமை வாட்டியது. தனிமைக்கு மருந்து தேடி டாக்டர் ஜோன்ஸிடம் சென்ற ரமேஷிற்கு வேறொரு மருந்து காத்திருந்தது. அவளுடைய கண்டிப்பான அறிவுரைகளை அவளது நோயாளிகள் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்த டாக்டர், ரமேஷயும் வசியம் செய்துவிட்டாள். அதே நேரத்தில், வேலம்மாவின் மகன் படிப்பை முடித்துவிட்டு ஒரு பெரிய செய்தியுடன் அவனது வீட்டிற்கு திரும்புகிறான். கூடவே அவனுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் மூவரையும் அழைத்து வந்தான்.இளமை ஊஞ்சல் ஆடிடும் இந்த வயதில், வேலம்மாவின் விருந்தாளியாக இருப்பதைவிட வேலம்மாவையே விருந்தாக்க நினைத்த அவனது நண்பர்கள் அதை சாதித்தும் காட்டினார்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்