குடியம் கும்மாளமும்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த வேலம்மா எபிசொட் 77-ல் வேலம்மாவும் ரமேஷும் விடுமுறை முடித்து வீடு திரும்புகிறார்கள். ரமேஷின் ஊரில் மதுவிலக்கு அமல்படுத்தபட்டு இருப்பதால் வேலம்மாவின் பையில் சரக்கு வாங்கி வைத்துவிட்டான். போலீஸிடம் இருந்து தப்பிக்க அவள் பஸ் பிடிக்க வேண்டியது ஆயிற்று, ஆனால் பயணத்தின் போது அவள் சிறைக்கு செல்லாமல் இருக்க செய்ய வேண்டியதை இங்கும் செய்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த வேலம்மா எபிசொட் 77-ல் வேலம்மாவும் ரமேஷும் விடுமுறை முடித்து வீடு திரும்புகிறார்கள். ரமேஷின் ஊரில் மதுவிலக்கு அமல்படுத்தபட்டு இருப்பதால் வேலம்மாவின் பையில் சரக்கு வாங்கி வைத்துவிட்டான். போலீஸிடம் இருந்து தப்பிக்க அவள் பஸ் பிடிக்க வேண்டியது ஆயிற்று, ஆனால் பயணத்தின் போது அவள் சிறைக்கு செல்லாமல் இருக்க செய்ய வேண்டியதை இங்கும் செய்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்