பிக்னிக்

எபிசொட் விளக்கம்

அவளது அண்டை வீடு பையன் அவளது உடம்பை ஒட்டிய ஈரமான ஆடையில் நீச்சல் குளத்தில் பார்த்து வேற லெவலில் காஜி அடைகிறான்.  வேலம்மாவுடன் அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததா?

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

அவளது அண்டை வீடு பையன் அவளது உடம்பை ஒட்டிய ஈரமான ஆடையில் நீச்சல் குளத்தில் பார்த்து வேற லெவலில் காஜி அடைகிறான்.  வேலம்மாவுடன் அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததா?

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்