பிக்னிக்

அவளது அண்டை வீடு பையன் அவளது உடம்பை ஒட்டிய ஈரமான ஆடையில் நீச்சல் குளத்தில் பார்த்து வேற லெவலில் காஜி அடைகிறான்.  வேலம்மாவுடன் அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததா?

அவளது அண்டை வீடு பையன் அவளது உடம்பை ஒட்டிய ஈரமான ஆடையில் நீச்சல் குளத்தில் பார்த்து வேற லெவலில் காஜி அடைகிறான்.  வேலம்மாவுடன் அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததா?