ரெட்டை ஓல்

எபிசொட் விளக்கம்

வணக்கம் வேலம்மா ரசிகர்களே! இந்த வேலம்மா எபிசொட் 92ல், தணிகா வேலம்மாவிற்கு சற்றும் பிடிக்காத ஒரு பெண் என்பதையும் வயதில் மூத்த, ஒழுக்கம் கெட்ட அவளை விஜய்க்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேலம்மா விரும்பவில்லை என்பதையும் அறிந்து கொண்டு வேலம்மாவின் வீட்டில் இருக்கும் இன்னொருவரை தன் வாசபடுத்த செய்யும் முயற்சியை பற்றி படிப்பிர்கள். தன் மகனுக்கு தணிகாவின் மீது காமம் மட்டுமே உள்ளது என்று தீர்மானித்த வேலம்மா, அவனுக்கு காம சுகம் கிடைத்து விட்டால் தனிகாவை உதறிவிட்டு வந்து விடுவான் என்று நம்புகிறாள். மறுபுறம் ரமேஷின் காம இச்சை வெறியாக மாறி, தன் வெறி அடங்க இன்னொரு பெண்ணிடம் படுக்க முடிவு எடுத்துவிட்டான். இவர்களின் காம கிளர்ச்சியூட்டும் அனுபவங்களை பார்க்க, இந்த மாத வேலம்மா இதழுக்கு காத்திருங்கள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வணக்கம் வேலம்மா ரசிகர்களே! இந்த வேலம்மா எபிசொட் 92ல், தணிகா வேலம்மாவிற்கு சற்றும் பிடிக்காத ஒரு பெண் என்பதையும் வயதில் மூத்த, ஒழுக்கம் கெட்ட அவளை விஜய்க்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேலம்மா விரும்பவில்லை என்பதையும் அறிந்து கொண்டு வேலம்மாவின் வீட்டில் இருக்கும் இன்னொருவரை தன் வாசபடுத்த செய்யும் முயற்சியை பற்றி படிப்பிர்கள். தன் மகனுக்கு தணிகாவின் மீது காமம் மட்டுமே உள்ளது என்று தீர்மானித்த வேலம்மா, அவனுக்கு காம சுகம் கிடைத்து விட்டால் தனிகாவை உதறிவிட்டு வந்து விடுவான் என்று நம்புகிறாள். மறுபுறம் ரமேஷின் காம இச்சை வெறியாக மாறி, தன் வெறி அடங்க இன்னொரு பெண்ணிடம் படுக்க முடிவு எடுத்துவிட்டான். இவர்களின் காம கிளர்ச்சியூட்டும் அனுபவங்களை பார்க்க, இந்த மாத வேலம்மா இதழுக்கு காத்திருங்கள்!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்