கேம் நேரம்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற எபிசோடில்  சாதிக்கவே முடியாது என்று நினைத்த வக்கீல் தியா காத்ரியின் இன்டெர்வியூவை சாதித்து காட்டிய வேலம்மா, அவளுடைய பேட்டியை செய்தித்தாள் ஒன்றிலும் வரவழைத்தாள். இதனால் ரெட்டி மேடம் அவளுக்கு  மற்றொரு புதிய வாய்ப்பு அளிக்க விரும்பினாள்: தொழில் கல்வி நிலையங்களின் பெரிய கைகளுக்கு நடந்த விருந்தில் அவளை அறிமுகப்படுத்தி,  அவளுக்கு சவுகரியமான வேலை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்ய நினைத்தாள். அனால் அந்த விருந்து வேலம்மாவின்  சமூக சேவைக்கும்  , கொழுத்த சுன்னிகள் சேவைக்கும் இடையே பெரிய சவாலாக அமைந்தது!

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சென்ற எபிசோடில்  சாதிக்கவே முடியாது என்று நினைத்த வக்கீல் தியா காத்ரியின் இன்டெர்வியூவை சாதித்து காட்டிய வேலம்மா, அவளுடைய பேட்டியை செய்தித்தாள் ஒன்றிலும் வரவழைத்தாள். இதனால் ரெட்டி மேடம் அவளுக்கு  மற்றொரு புதிய வாய்ப்பு அளிக்க விரும்பினாள்: தொழில் கல்வி நிலையங்களின் பெரிய கைகளுக்கு நடந்த விருந்தில் அவளை அறிமுகப்படுத்தி,  அவளுக்கு சவுகரியமான வேலை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்ய நினைத்தாள். அனால் அந்த விருந்து வேலம்மாவின்  சமூக சேவைக்கும்  , கொழுத்த சுன்னிகள் சேவைக்கும் இடையே பெரிய சவாலாக அமைந்தது!

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்