பெண்களின் பிரச்சனைகள்

எபிசொட் விளக்கம்

தெளிவு இல்லாமல் தொழில் கல்வி பள்ளியில் வெல்டிங்கை  தேர்ந்தெடுத்த வேலம்மா, அது தனக்கான இடமில்லை என்பதை ‘கஷ்டப்பட்டு’ உணர்ந்து இந்த எபிசொட் 86ல், பெண்ணியம் பேசும் பேராசிரியரை கண்டு வேர்ட் ப்ராசஸிங் துறைக்கு மாறினாள். ரெட்டி மேடமிடம் தனக்கு தேவையான ஆலோசனை கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவரின் அலுவலகம் சென்றாள். அவளுக்கு கிடைத்ததோ சில தீவிரமான ஆண் பெண் சமத்துவ அறிவு மட்டுமன்றி, ஆண் பெண் உறவை ஒதுக்கி பெண்ணிடம்-பெண் கொள்ளும் மோகமும் அதனால் ஏற்பட்ட தீரா காமமும் தந்த சுகத்தை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பும் தான்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தெளிவு இல்லாமல் தொழில் கல்வி பள்ளியில் வெல்டிங்கை  தேர்ந்தெடுத்த வேலம்மா, அது தனக்கான இடமில்லை என்பதை ‘கஷ்டப்பட்டு’ உணர்ந்து இந்த எபிசொட் 86ல், பெண்ணியம் பேசும் பேராசிரியரை கண்டு வேர்ட் ப்ராசஸிங் துறைக்கு மாறினாள். ரெட்டி மேடமிடம் தனக்கு தேவையான ஆலோசனை கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவரின் அலுவலகம் சென்றாள். அவளுக்கு கிடைத்ததோ சில தீவிரமான ஆண் பெண் சமத்துவ அறிவு மட்டுமன்றி, ஆண் பெண் உறவை ஒதுக்கி பெண்ணிடம்-பெண் கொள்ளும் மோகமும் அதனால் ஏற்பட்ட தீரா காமமும் தந்த சுகத்தை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பும் தான்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்