கண்கொள்ளா காட்சி

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட் 82-ல் , வேலம்மா அவளது தோழிக்கு ஊர் சுற்றி காட்டி இந்தியாவின் அருமை பெருமைகளை விளக்க நினைத்தாள். அப்போது அவர்களை சந்தித்த ஹரிப்ரசாத் எனும் டூர் கைடு, அவர்களை காட்டுக்குள்ளே பேய் இருக்கும் கோட்டைக்கு அழைத்து செல்கிறான். அங்கு இருந்த அரச  பேயின் காம பசி தீர்க்க வேலம்மாவால் மட்டுமே முடிந்தது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இந்த எபிசொட் 82-ல் , வேலம்மா அவளது தோழிக்கு ஊர் சுற்றி காட்டி இந்தியாவின் அருமை பெருமைகளை விளக்க நினைத்தாள். அப்போது அவர்களை சந்தித்த ஹரிப்ரசாத் எனும் டூர் கைடு, அவர்களை காட்டுக்குள்ளே பேய் இருக்கும் கோட்டைக்கு அழைத்து செல்கிறான். அங்கு இருந்த அரச  பேயின் காம பசி தீர்க்க வேலம்மாவால் மட்டுமே முடிந்தது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்