ஹோலி- “கலர் பண்டிகை மட்டுமல்ல…”

எபிசொட் விளக்கம்

கலர்களின் பண்டிகை தான் உறவுகளை கொண்டாடவும் புதிதாக ஏற்படுத்தவும் சிறந்த வழி. இந்த ஹோலி மறக்க முடியாததாய் இருக்க போகிறது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

கலர்களின் பண்டிகை தான் உறவுகளை கொண்டாடவும் புதிதாக ஏற்படுத்தவும் சிறந்த வழி. இந்த ஹோலி மறக்க முடியாததாய் இருக்க போகிறது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்