கில்மா சவாரி

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவும் ரமேஷும் விடுமுறைக்கு கேரளா செல்கின்றனர். படகு சவாரிக்கு வர ரமேஷ் மறுக்க, வேலம்மா உள்ளூர் வழிகாட்டியோடு தனியாக படகு சவாரி செய்ய முடிவு எடுக்கிறாள். சவாரியின் போது நடந்த விபத்திலிருந்து வழிகாட்டியை வேலம்மா அவளுடைய வழியில் காப்பாற்றுகிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவும் ரமேஷும் விடுமுறைக்கு கேரளா செல்கின்றனர். படகு சவாரிக்கு வர ரமேஷ் மறுக்க, வேலம்மா உள்ளூர் வழிகாட்டியோடு தனியாக படகு சவாரி செய்ய முடிவு எடுக்கிறாள். சவாரியின் போது நடந்த விபத்திலிருந்து வழிகாட்டியை வேலம்மா அவளுடைய வழியில் காப்பாற்றுகிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்