அவளது பொம்மை பையன்

வேலம்மா சில பொருள்களை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து இருந்தாள். அதை விநியோகிக்க வந்தவன் முன்பு அந்த பார்சலை பிரிக்க வேலம்மா தயங்க, விநியோக ஆள் வேலம்மாவை மறைந்திருந்து கவனிக்க, அவள் மறைப்பதை கண்டுபிடித்து தூரிதமாக செயல்பட்டு வேலம்மா எனும் பொக்கிஷத்தை அடைகிறான்.

வேலம்மா சில பொருள்களை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து இருந்தாள். அதை விநியோகிக்க வந்தவன் முன்பு அந்த பார்சலை பிரிக்க வேலம்மா தயங்க, விநியோக ஆள் வேலம்மாவை மறைந்திருந்து கவனிக்க, அவள் மறைப்பதை கண்டுபிடித்து தூரிதமாக செயல்பட்டு வேலம்மா எனும் பொக்கிஷத்தை அடைகிறான்.