காம பாடம்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவின் கிராமத்து தங்கை, அவளது முதல் செமஸ்டரை கல்லூரியில் தொடங்கிவிட்டாள்.அவளுக்கு காதலன் கூட கிடைத்துவிட்டான். ஆனால் மாணவர்களின் எல்லை மீறிய விளையாட்டு காலேஜ் நூலகத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்த, அதனை வேலம்மா வந்து சரி கட்ட, வீணா கற்றுகொள்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவின் கிராமத்து தங்கை, அவளது முதல் செமஸ்டரை கல்லூரியில் தொடங்கிவிட்டாள்.அவளுக்கு காதலன் கூட கிடைத்துவிட்டான். ஆனால் மாணவர்களின் எல்லை மீறிய விளையாட்டு காலேஜ் நூலகத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்த, அதனை வேலம்மா வந்து சரி கட்ட, வீணா கற்றுகொள்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்