அம்மாவின் அன்பு மட்டும் போதாது

எபிசொட் விளக்கம்

தனது அம்மாவின் காம லீலைகளை பார்த்து தனிமையாய் உணர்கிறாள் வீணா. அவளுக்கு சிறிது காம களியாட்டம் நடக்க வேண்டிய நேரம் இது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

தனது அம்மாவின் காம லீலைகளை பார்த்து தனிமையாய் உணர்கிறாள் வீணா. அவளுக்கு சிறிது காம களியாட்டம் நடக்க வேண்டிய நேரம் இது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்