ஆன்லைனில் வேலம்மா: கண்ணா மூச்சி ரேரே

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அதிகமாக பணம் செலவு செய்வதாக ரமேஷ் அவளை கண்டிக்க, அவள் தனக்காக சிறிது பணம் சம்பாதிக்க முடிவு செய்து ரகசியமாக ஆன்லைன் விபச்சாரி ஆகிறாள். அனால் அவள் ரகசியம் வெளிச்சத்துக்கு வர, அவள் ஒரு செக்சி ஒப்பந்தம் செய்து அவள் அடையாளத்தை மறைக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அதிகமாக பணம் செலவு செய்வதாக ரமேஷ் அவளை கண்டிக்க, அவள் தனக்காக சிறிது பணம் சம்பாதிக்க முடிவு செய்து ரகசியமாக ஆன்லைன் விபச்சாரி ஆகிறாள். அனால் அவள் ரகசியம் வெளிச்சத்துக்கு வர, அவள் ஒரு செக்சி ஒப்பந்தம் செய்து அவள் அடையாளத்தை மறைக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்