கில்மா மசாலா – சூடான வேலம்மாவின் காம வாழ்வு

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷுடன் தனது காம வாழ்கையில் இன்பமாய் இருக்க சிறப்பு மசாலா வாங்க இயற்கை அங்காடிக்கு செல்கிறாள் வேலம்மா. ஆனால் அவளுக்கு “காமத்துப்பால்” புகுத்திய வேலையாளின் மீது வேலம்மா அனைத்தையும் பொங்கிவிட்டாள்

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

ரமேஷுடன் தனது காம வாழ்கையில் இன்பமாய் இருக்க சிறப்பு மசாலா வாங்க இயற்கை அங்காடிக்கு செல்கிறாள் வேலம்மா. ஆனால் அவளுக்கு “காமத்துப்பால்” புகுத்திய வேலையாளின் மீது வேலம்மா அனைத்தையும் பொங்கிவிட்டாள்

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்