மிரட்டி அடி பணிய வைத்தல் – 2

மறுபடியும் மிரட்டும் ஆள் கூப்பிட, வேலம்மா அவள் போலீஸ் நண்பி ஷாஜியாவை அழைத்தாள், ஷாஜியா அவனைப் பிடிக்க கவர்ச்சியான வலை ஒன்றை விரித்தாள்.

மறுபடியும் மிரட்டும் ஆள் கூப்பிட, வேலம்மா அவள் போலீஸ் நண்பி ஷாஜியாவை அழைத்தாள், ஷாஜியா அவனைப் பிடிக்க கவர்ச்சியான வலை ஒன்றை விரித்தாள்.