கலைப் பயணம்

எபிசொட் விளக்கம்

இருவரும் வெளியில் சென்றிருக்க வேலம்மாவை ரமேஷ் பாதியில் விட்டு விட்டு ஆபீஸ் சென்று விட, வேலம்மா தனியாக காம சூத்ரா கண்காட்சிக்கு செல்கிறாள். அது அவளை ஓவிய கிளாசில் சேர ஆசையை தூண்ட, ஓவிய ஆசிரியை வேலம்மாவை ஓவியத்துக்கு நிர்வாண போஸ் குடுக்க வைக்கிறாள் அங்கிருந்து தொடங்குகிறது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இருவரும் வெளியில் சென்றிருக்க வேலம்மாவை ரமேஷ் பாதியில் விட்டு விட்டு ஆபீஸ் சென்று விட, வேலம்மா தனியாக காம சூத்ரா கண்காட்சிக்கு செல்கிறாள். அது அவளை ஓவிய கிளாசில் சேர ஆசையை தூண்ட, ஓவிய ஆசிரியை வேலம்மாவை ஓவியத்துக்கு நிர்வாண போஸ் குடுக்க வைக்கிறாள் அங்கிருந்து தொடங்குகிறது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்