சும்மா செய்த சுத்தம்

எபிசொட் விளக்கம்

ஞானமாதாவிடம் போதி பெற்ற போதிலும், அவளின் ஆசையை ரமேஷ் மறுத்த பொது வேலா விரக்தி அடைந்தாள். அவளது அதிகாரத்தை திரும்ப பெற நினைத்த வேலா, அந்த நாளை அம்மணமாக கழிக்க முடிவு செய்து, துணி இல்லாமல் வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு  இருந்தாள், அப்போது வந்த அவளது அண்டை வீட்டு அன்ஷுல், அவனும் அதிகாரம் பெற நினைத்து அம்மணம் ஆனான்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

ஞானமாதாவிடம் போதி பெற்ற போதிலும், அவளின் ஆசையை ரமேஷ் மறுத்த பொது வேலா விரக்தி அடைந்தாள். அவளது அதிகாரத்தை திரும்ப பெற நினைத்த வேலா, அந்த நாளை அம்மணமாக கழிக்க முடிவு செய்து, துணி இல்லாமல் வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு  இருந்தாள், அப்போது வந்த அவளது அண்டை வீட்டு அன்ஷுல், அவனும் அதிகாரம் பெற நினைத்து அம்மணம் ஆனான்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்