சவிதாவின் மற்றொரு ரூபம்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அவளது காக்பிட் அனுபவத்தை சொன்ன போது, சவிதா அவளது செக்சி கதை ஒன்றை சொன்னாள், அவளது பாஸ் உடன் செய்த லீலைகளை. அவளது பெரிய ஐயாவின் இடத்திற்கு கூட்டி சென்று  நிரூபித்து சிறிது விளையாடினாள், அவர் நேரத்தில். ஆனால் அவர் சிறிது நேரத்தில் வந்து, பாரபட்சம் பார்க்காமல் சவிதா மற்றும் வேலம்மா சூத்தை கிழித்தார்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அவளது காக்பிட் அனுபவத்தை சொன்ன போது, சவிதா அவளது செக்சி கதை ஒன்றை சொன்னாள், அவளது பாஸ் உடன் செய்த லீலைகளை. அவளது பெரிய ஐயாவின் இடத்திற்கு கூட்டி சென்று  நிரூபித்து சிறிது விளையாடினாள், அவர் நேரத்தில். ஆனால் அவர் சிறிது நேரத்தில் வந்து, பாரபட்சம் பார்க்காமல் சவிதா மற்றும் வேலம்மா சூத்தை கிழித்தார்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்