சிறப்பு விருந்தினர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா தற்போது கல்லூரி முதல்வராக இருக்கும் தனது பழைய நண்பனை சந்திக்கும் போது என்ன ஆகும்? பழைய ஞாபகங்கள் மட்டும் மலருமா இல்லை வேறு ஏதாவதா?

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா தற்போது கல்லூரி முதல்வராக இருக்கும் தனது பழைய நண்பனை சந்திக்கும் போது என்ன ஆகும்? பழைய ஞாபகங்கள் மட்டும் மலருமா இல்லை வேறு ஏதாவதா?

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்