குடும்பத்திற்காக எவ்வளவு தூரம் செல்வாய்?

வேலம்மாவின் தங்கையும் அவளது காம கணவனும் வேலம்மாவை பார்க்க வரும்போது, அவளுக்கு கஷ்டமான முடிவு எடுக்க வேண்டிய தருணம். வேலம்மா என்ன செய்வாள்?

வேலம்மாவின் தங்கையும் அவளது காம கணவனும் வேலம்மாவை பார்க்க வரும்போது, அவளுக்கு கஷ்டமான முடிவு எடுக்க வேண்டிய தருணம். வேலம்மா என்ன செய்வாள்?