மூன்றாவது ஆள்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அவளது அண்டை வீட்டுகாரி ஷ்ரேயா அவளது கணவன் அல்லாத வேறு ஒருவனை ஓப்பதை தற்செயலாக பார்க்கிறாள். அவள் கிளம்புவதற்கு முன்னால், ஷ்ரேயா அவளை நிறுத்தி, அவளுக்கு வேலம்மாவின் ரகசிய ஓலு தெரியும் என்று சொல்கிறாள். இருவரையும் அவர் அவர் ரகசியத்தை காப்பாற்ற அவர்கள் செய்த நம்பிக்கையான காரியத்தை நீங்களே பாருங்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மா அவளது அண்டை வீட்டுகாரி ஷ்ரேயா அவளது கணவன் அல்லாத வேறு ஒருவனை ஓப்பதை தற்செயலாக பார்க்கிறாள். அவள் கிளம்புவதற்கு முன்னால், ஷ்ரேயா அவளை நிறுத்தி, அவளுக்கு வேலம்மாவின் ரகசிய ஓலு தெரியும் என்று சொல்கிறாள். இருவரையும் அவர் அவர் ரகசியத்தை காப்பாற்ற அவர்கள் செய்த நம்பிக்கையான காரியத்தை நீங்களே பாருங்கள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்