பீப்பிங் அங்கிள் டாம்

எபிசொட் விளக்கம்

சமீர் ஒரு வயதானவர், மற்றும் வேலம்மாவின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சமீரால் வேலம்மாவின் வீட்டு விருந்துக்கு வரமுடியவில்லை அதனால் வேலம்மா சமீரை அவரது வீட்டில் போய் பார்க்க முடிவு செய்கிறாள். அப்பொழுதுதான் சமீர் பைனாகுலர் பயன்படுத்தி மற்ற பெண்களை தவறாக பார்க்கிறார் என்று அவளுக்கு தெரிய வருகிறது உடனே அவரிடம் அதை பற்றி கேட்கிறாள். சமீர் தனது நிலைமையை எடுத்து கூறி இந்த பழக்கத்தில் இருந்து வெளியே கொண்டுவர தனக்கு உதவி செய்யுமாறு வேலம்மாவை வற்புறுத்துகிறார்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

சமீர் ஒரு வயதானவர், மற்றும் வேலம்மாவின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சமீரால் வேலம்மாவின் வீட்டு விருந்துக்கு வரமுடியவில்லை அதனால் வேலம்மா சமீரை அவரது வீட்டில் போய் பார்க்க முடிவு செய்கிறாள். அப்பொழுதுதான் சமீர் பைனாகுலர் பயன்படுத்தி மற்ற பெண்களை தவறாக பார்க்கிறார் என்று அவளுக்கு தெரிய வருகிறது உடனே அவரிடம் அதை பற்றி கேட்கிறாள். சமீர் தனது நிலைமையை எடுத்து கூறி இந்த பழக்கத்தில் இருந்து வெளியே கொண்டுவர தனக்கு உதவி செய்யுமாறு வேலம்மாவை வற்புறுத்துகிறார்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்