கடைசி சமர்ப்பணம்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவின் சூடு ஏறிய உடலை ருசி கண்ட பிரகாஷால் அவனது காம ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. வேலம்மாவை அவனால் கடைசியாக ஒரு சமர்ப்பணம் செய்ய வைக்க முடியுமா?

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

வேலம்மாவின் சூடு ஏறிய உடலை ருசி கண்ட பிரகாஷால் அவனது காம ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. வேலம்மாவை அவனால் கடைசியாக ஒரு சமர்ப்பணம் செய்ய வைக்க முடியுமா?

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்