அன்பான மனைவி

எபிசொட் விளக்கம்

எப்பொழுதும் மற்ற ஆண்களின் காமத்தை தீர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் அகப்பட்டு கொண்டாலும், வேலம்மா ரமேஷை தான் உண்மையாக காதலிக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

எப்பொழுதும் மற்ற ஆண்களின் காமத்தை தீர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் அகப்பட்டு கொண்டாலும், வேலம்மா ரமேஷை தான் உண்மையாக காதலிக்கிறாள்.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்