தொடக்கம்

தனது மகனின் நண்பனுக்கு உதவி தேவைப்பட்டபோது, ​​அவனுக்கு உதவ வேலம்மா எதையும் செய்யத் தயாராக இருக்கிறாள். ஆனால் அது அவளை எங்கே வழிநடத்தும்? அனைத்திற்கும் ஆரம்பம் இது தான்!

தனது மகனின் நண்பனுக்கு உதவி தேவைப்பட்டபோது, ​​அவனுக்கு உதவ வேலம்மா எதையும் செய்யத் தயாராக இருக்கிறாள். ஆனால் அது அவளை எங்கே வழிநடத்தும்? அனைத்திற்கும் ஆரம்பம் இது தான்!