படங்கள்

இந்தியன் காம காமிக்ஸ் கதாபாத்திரம் வேலம்மாவின் தேர்ந்தெடுத்த படங்களை இங்கே கண்டு ரசியுங்கள்.
படங்கள் வரைந்தது சவிதா பாபி ஓவியர், ஐன்ஸ்டன்.

கடைசி புதுப்பிப்பு: 2.3.2020

இந்தியன் காம காமிக்ஸ் கதாபாத்திரம் வேலம்மாவின் தேர்ந்தெடுத்த படங்களை இங்கே கண்டு ரசியுங்கள்.
படங்கள் வரைந்தது சவிதா பாபி ஓவியர், ஐன்ஸ்டன்.

கடைசி புதுப்பிப்பு: 2.3.2020