செக்ஸி சர்பிரைஸ்

எபிசொட் விளக்கம்

இரவு முழுவதும் “மாத வாடகையை வசூலித்த” ஹிராலாலால் வீணாவிற்கு முதல் நாள் ஆபீஸ் தாமதமானது. அவளுடைய முதலாளி கோபமடைந்து, அவளுக்கு நிறைய வேலைகளை கொடுக்கிறார். ஒரு பரபரப்பான நாளுக்குப் பிறகு, வீணா ஒரு நீச்சல் குளத்தில் ரிலாக்ஸ் செய்ய முடிவு செய்கிறாள், அங்கு ரிஷான், ஒரு கவர்ச்சியான மசாஜ் வழங்கும் இளைஞனை சந்திக்கிறாள், அதில் அவளுக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் காத்துக்கொண்டு இருந்தது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

இரவு முழுவதும் “மாத வாடகையை வசூலித்த” ஹிராலாலால் வீணாவிற்கு முதல் நாள் ஆபீஸ் தாமதமானது. அவளுடைய முதலாளி கோபமடைந்து, அவளுக்கு நிறைய வேலைகளை கொடுக்கிறார். ஒரு பரபரப்பான நாளுக்குப் பிறகு, வீணா ஒரு நீச்சல் குளத்தில் ரிலாக்ஸ் செய்ய முடிவு செய்கிறாள், அங்கு ரிஷான், ஒரு கவர்ச்சியான மசாஜ் வழங்கும் இளைஞனை சந்திக்கிறாள், அதில் அவளுக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் காத்துக்கொண்டு இருந்தது.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்